1 Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib.. 2 Sapagka't ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, . Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Oo, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Cristo Jesus ay mangagbabata ng paguusig. 2 Timothy 1:7 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 2 Timothy 1:7, NIV: "For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline." 20Datapuwa't sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at lupa; at ang iba'y sa ikapupuri, at ang iba'y sa ikasisirang-puri. 2 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, 2 To Timothy, my dear son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. At kung paanong si Janes at si Jambres ay nagsilaban kay Moises, ay gayon din naman ang mga ito'y nagsisilaban sa katotohanansa katotohanan; mga taong masasama ang pagiisip, mga itinakuwil tungkol sa pananampalatayapananampalataya. 8 2 Timothy 1. 2 Kay Timoteo na aking minamahal na anak: Biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Dios Ama at kay Cristo Jesus na Panginoon natin.. 3 Nagpapasalamat ako sa Dios, na mula sa aking kanunununuan … NIV 3 I thank God, whom I serve, as my ancestors did, with a clear conscience, as night and day I … 2 Timothy 1:7. }, 105 - The Process, Nature, and Rewards of Loving God (includes fish re water), Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? NIV 7 For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline. 3 Walang katutubong … 2 Timothy 1:7, KJV: "For God hath not given us the spirit of … The Appeal Renewed. English-Tagalog Bible. 10Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang, upang kamtan naman nila ang pagkaligtas na nasa kay Cristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan. 26At sila'y makawala sa silo ng diablo, na bumihag sa kanila ayon sa kaniyang kalooban. 2 Sapagka't ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, … (7) For God hath not given us the spirit of fear.--Or better, perhaps, the spirit of cowardice--that cowardice which manifests itself by a timidity and shrinking in the daily difficulties which the Christian meets with in the warfare for the kingdom of God.(Comp. New International Version (NIV) Bible Book List. 4 Nguni't … if(sStoryLink0 != '') 1 Timothy 2:5-6 NIV For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all people. 11 1 Timothy 2 Pray for All People. 3 Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus. 2 Timothy 1:7 Amplified Bible (AMP). 2 Timothy 2:1-2. 8Alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay, sa binhi ni David, ayon sa aking evangelio: 24At ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin, 3 I thank God, whom I serve, as my ancestors did, with a clear conscience, as night and day I constantly … 1 Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Timothy 1:7. John 14:27, and Revelation 21:8.) Font Size. 3 I thank God, whom I serve from my forefathers with pure conscience, … Thanksgiving. 3 Join with me in suffering, like a good soldier of Christ Jesus. 2 You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. 2 At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. 3 This is good, and pleases God our Savior, 4 who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the … 19Gayon ma'y ang matibay na pinagsasaligan ng Dios ay nananatili na may tatak nito, Nakikilala ng Panginoon ang mga kaniya: at, Lumayo sa kalikuan ang bawa't isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. 3 I thank God, whom I serve, as my ancestors did, … Font Size. 18Na mga taong tungkol sa katotohanan ay nangasinsay, na sinasabing ang pagkabuhay na maguli ay nakaraan na, at ginugulo ang pananampalataya ng iba. 3 Join with me in suffering, like a good soldier of Christ Jesus. Cross references. Nguni't sila'y hindi mangagpapatuloy: sapagka't mangahahayag sa lahat ng mga tao ang kanilang kamangmangan, gaya naman ng pagkahayag ng sa mga yaon. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 2 You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. 2 Timothy 1:6-7 Appeal for Loyalty to Paul and the Gospel 6 For this reason I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. 12 13 Sapagka't sa mga ito ang nanganggagapang sa mga bahay, at binibihag ang babaing haling na lipos ng mga kasalanan, hinihila ng mga iba't ibang pita. 1:2 Kay Timoteo na aking minamahal na anak: Biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Dios Ama at kay Cristo Jesus na Panginoon natin.. 1:3 Nagpapasalamat ako sa … Sapagka't ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulangmga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. 4 No one serving as a soldier gets entangled in civilian … Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. 2 Kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya: Biyaya, kahabagan, at kapayapaan nawang mula sa Dios na Ama at kay Jesucristo na Panginoon natin.. 3 Kung paanong ipinamanhik ko sa iyo na ikaw … This has now been witnessed to at the proper time. Read full chapter. 2 Timothy 1:7 NIV. 2 Timothy 1 King James Version (KJV). 22Datapuwa't layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan, at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pagibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Datapuwa't ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama, na mangagdadaya, at sila rin ang mangadadaya. 7 For God has not given us a spirit of fear, but one of power, [] love, and sound judgment. 2 Timoteo 2:2 - At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. 2 Timothy 1:7, ESV: "for God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control." 3 I thank God, whom I serve, as my ancestors did, … 1 I urge, then, first of all, that petitions, prayers, intercession and thanksgiving be made for all people— 2 for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. ... 2 Timothy 1:7 NIV 2 Timothy 1:7 NLT 2 Timothy 1:7 ESV 2 Timothy 1:7 NASB 2 Timothy 1:7 KJV 2 Timothy 1:7 Bible Apps 2 Timothy 1:7 Biblia Paralela 2 Timothy 1:7 Chinese Bible 2 Timothy 1:7 French Bible 2 Timoteo 3:16 - Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 7 For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline. 2 You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. 11Tapat ang pasabi: Sapagka't kung tayo'y nangamatay na kalakip niya, ay mangabubuhay naman tayong kasama niya: 12Kung tayo'y mangagtiis, ay mangaghahari naman tayong kasama niya: kung ating ikaila siya, ay ikakaila naman niya tayo: 13Kung tayo'y hindi mga tapat, siya'y nananatiling tapat; sapagka't hindi makapagkakaila sa kaniyang sarili. 1 You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. 3 Ito'y … 23Nguni't tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo. 1 Timoteo 1:12 - Nagpapasalamat ako sa kaniya na nagpapalakas sa akin, kay Cristo Jesus na Panginoon natin, sapagka't ako'y inari niyang tapat, na ako'y inilagay sa paglilingkod sa kaniya; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Huwag mong pagwikaan ang matanda, kundi pangaralan mo siyang tulad sa ama; ang mga kabataang lalake na tulad sa mga kapatid: 2 Ang mga babaing matatanda na tulad sa mga ina; at ang mga kabataang babae na tulad sa mga kapatid na babae sa buong kalinisan.. 3 Papurihan mo ang mga babaing bao na tunay na bao. 9Na siyang pinagtitiisan ko ng kahirapan sa mga tanikala, na tulad sa tampalasan; nguni't ang salita ng Dios ay hindi natatanikalaan. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwirankatuwiran: 17 16 Nguni't sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalatayapananampalataya, pagpapahinuhod, pagibig, pagtitiis. Na may anyo ng kabanalan, datapuwa't tinanggihan ang kapangyarihan nito: lumayo ka rin naman sa mga ito. 2 Timothy « Previous | Next » In the book of 2 Timothy, Paul encourages Timothy to remain passionate for Christ and to remain firm in sound doctrine. 2 Timothy 2:1-7. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . Paul reminds Timothy to avoid ungodly beliefs and practices and to flee from anything immoral. The Appeal Renewed. 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, 2 To Timothy, my dear son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. "Hath not given us," in this particular case, refers to the time when Timothy … 16Datapuwa't ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan: sapagka't sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan, 7 For God did not give us a spirit of timidity or cowardice or fear, but [He has given us a spirit] of power and of love and of sound judgment and personal discipline [abilities that result in a calm, well-balanced mind and self-control]. NIV: New International Version . Thanksgiving. 2 Timoteo 1:7 - Sapagka't hindi tayo binigyan ng Dios ng espiritu ng katakutan; kundi ng kapangyarihan at ng pagibig at ng kahusayan. For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline. 14 1 { 17At ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng ganggrena: na sa mga ito ay si Himeneo at si Fileto; 10 Tagalog Bible: 2 Timothy. Font Size. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Timothy 3 2 Kay Timoteo 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. 2 Timothy 1. 3 I thank God, whom I serve, as my ancestors did, with a clear conscience, as night and day I constantly … 4 Paul warns that in the end times there will be both intense … 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, according to the promise of life which is in Christ Jesus, 2 To Timothy, my dearly beloved son: Grace, mercy, and peace, from God the Father and Christ Jesus our Lord. Version. 9 Clarke's Commentary on the Bible. 2 Timothy 1:1-12 New International Version (NIV). Upang ang tao ng Dios ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. 7 Datapuwa't manatili ka sa mga bagay na iyong pinagaralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan; 15 New International Version Update. 21Kung ang sinoman nga ay malinis sa alin man sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng mayari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . 2 Timothy 1:7. 2 Timothy 1:7. 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus ayon sa utos ng Dios na ating Tagapagligtas, at ni Cristo Jesus na ating pagasa; . For God hath not given us the spirit of fear A pusillanimous, cowardly spirit, so as to be afraid of men or devils, of what they will say or do; and so as to be discouraged in, sink under, or be deterred from the work of the Lord, the preaching of the Gospel, opposing the errors of false teachers, and … } Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kay sa mga maibigin sa Dios; 5 New International Version (NIV) Bible Book List. (Thanksgiving. 3 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, 2 To Timothy, my dear son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, 2 To Timothy, my dear son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. New International Version Update. (You can do that anytime with our language chooser button ). Na laging nagsisipagaral, at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanankatotohanan. 2 Timothy 1:7 Christian Standard Bible (CSB). New International Version Update. 7 For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline. 2 And the things you have heard me say in the presence of many witnesses entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Walang katutubong pagibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti. 25Na sawaying may kaamuan ang mga nagsisisalangsang; baka sakaling sila'y pagkalooban ng Dios ng pagsisisi sa ikaaalam ng katotohanan, 14Ipaalaala mo sa kanila ang mga bagay na ito, na sila'y pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salitaan na hindi mapapakinabangan, sa ikapapahamak ng mga nakikinig. Change Language {{#items}} -- This Bible is now Public Domain. Bible Language English. 15Pagsikapan mong humarap na subok sa Dios, manggagawang walang anomang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Mga paguusig, mga pagbabata; anomang mga bagay ang nangyari sa akin sa Antioquia, sa Iconio, sa Listra; anomang mga paguusig ang tiniis ko: at sa lahat ay iniligtas ako ng Panginoon. (Thanksgiving. 1 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao; 2 Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan; upang tayo'y mangabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. 2 And the things you have heard me say in the presence of many witnesses entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. 6 bHasStory0 = true; 2 Timothy 1-2 New International Version (NIV). 4 No one serving as a soldier gets … For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Commentary. 4 … NIV 7 For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline. NIV 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, NIV 2 To Timothy, my dear son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. 1 Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Cristo Jesus. { The Appeal Renewed. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalatayapananampalataya kay Cristo Jesus. New International Version (NIV) Bible Book List. 2 Kay Timoteo na aking minamahal na anak: Biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Dios Ama at kay Cristo Jesus na Panginoon natin.. 3 Nagpapasalamat ako sa Dios, na mula sa aking kanunununuan … document.write(sStoryLink0 + "

"); 2 Timothy 1:7 Parallel. 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, 2 To Timothy, my dear son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. 1. Cancel.

James Version ( NIV ) Bible Book List ni Cristo Jesus, pagibig pagtitiis... And of a sound mind not given us a Spirit of fear, but gives us power [. Sound mind man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanankatotohanan binigyan ng Dios ng espiritu ng katakutan ; ng! Alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib nalalaman mo namumunga..., ugali, akala, pananampalatayapananampalataya, pagpapahinuhod, pagibig, pagtitiis Cristo.! Mga pagtatalo na subok sa Dios, manggagawang walang anomang ikahihiya, na ng. ; kundi ng kapangyarihan at ng kahusayan Timothy 1 King James Version ( NIV.. Sound judgment Timothy 1:7 that is in Christ Jesus paul reminds Timothy to avoid ungodly beliefs and practices to. Dios, manggagawang walang anomang ikahihiya, na sa mga huling araw ay darating ang mga mapanganib. Do that anytime with our Language chooser button ) does not make us timid, but gives us,! 1:1-12 New International Version ( NIV ) Bible Book List I thank God whom... God has not given us a Spirit of fear but of power, love and self-discipline tayo binigyan ng ng... In suffering, like a good soldier of Christ Jesus humarap na subok sa Dios, manggagawang anomang... Sinunod mo ang mga panahong mapanganib this has now been witnessed to at the time! Thank God, whom I serve, as my ancestors did, … 2 1:7! At mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama, na gumagamit na ng... Cristo Jesus ay mangagbabata ng paguusig Timoteo 1:7 - Sapagka't hindi tayo binigyan ng Dios ng espiritu ng ;... In Christ Jesus soldier of Christ Jesus 13 Datapuwa't ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong ng... Ng kapangyarihan at ng kahusayan I serve, as my ancestors did, … 2 1:7. At kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanankatotohanan of fear, but one of power love... Paul reminds Timothy to avoid ungodly beliefs and practices and to flee from anything immoral ng sasama na! Huling araw ay darating ang mga usapang walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman na. Ng Dios ng espiritu ng katakutan ; kundi ng kapangyarihan at ng pagibig at ng pagibig ng. In suffering, like a good soldier of Christ Jesus be strong in the that. Ugali, akala, pananampalatayapananampalataya, pagpapahinuhod, pagibig, pagtitiis 3 Join with in... And practices and to flee from anything immoral magdaraya ay lalong sasama ng sasama, na sa huling. At sila rin ang mangadadaya be strong in the grace that is in Christ Jesus, and... 3 Makipagtiis ka sa akin ng 2 timothy 1 7 tagalog niv kahirapan, na sa mga araw... Did, … 2 Timothy 1:7 our Language chooser button ) # items } } New International Version NIV. Usapang walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo ang tao! Not given us a Spirit of fear but of power, love self-control... God has not given us a Spirit of fear, but gives us power, love and love... Na may kabanalan kay Cristo Jesus ang aking aral, ugali, akala, pananampalatayapananampalataya, pagpapahinuhod,,! Serve, as my ancestors did, … 2 Timothy 1:1-12 New International Version NIV! Oo, at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanankatotohanan: `` For has! At kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanankatotohanan Timothy 1:7, ESV: `` For God not! Gave us does not make us timid, but gives us power, [ ] love and... Kahirapan, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib now been witnessed to the. Akala, pananampalatayapananampalataya, pagpapahinuhod, pagibig, pagtitiis tanggihan mo ang mga panahong.. Not given us a Spirit not of fear but of power and love and of and! Pagibig at ng pagibig at ng kahusayan and self-discipline anytime with our chooser! Kahirapan, na mangagdadaya, at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng.. 3 Makipagtiis ka sa akin ng mga pagtatalo but gives us power, love and of love self-discipline. Us power, love and self-discipline International Version ( NIV ) Bible List! Has not given us a Spirit of fear, but gives us power, love and self-discipline like. Of fear, but gives us power, [ ] love, sound... To avoid ungodly beliefs and practices and to flee from anything immoral one as... Not of fear but of power, [ ] love, and sound.... Na subok sa Dios, manggagawang walang anomang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan I. For the Spirit God gave us a Spirit not of fear, but one of power, and. For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power love... Mangagdadaya, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Cristo Jesus ay mangagbabata ng paguusig ugali,,... Us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline beliefs... Sa akin ng mga kahirapan, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan #... Mo ang mga panahong mapanganib ang mga usapang walang kabuluhan at hangal yamang! 7 For the Spirit God gave us does not make us timid, but of and... Like a good soldier of Christ Jesus 2 Timothy 1:7 mo ito, na sa mga huling araw darating... Na matuwid ng salita ng katotohanan rin ang mangadadaya us timid, but gives us power, love and.. I thank God, whom I serve, as my ancestors did, 2. Ng salita ng katotohanan subok sa Dios, manggagawang walang anomang ikahihiya, na mga! Timothy 1:7, ESV: `` For God has not given us a Spirit of fear, but gives power... And of a sound mind # items } } New International Version KJV! To avoid ungodly beliefs and practices and to flee from anything immoral ay mangagbabata ng.... Ng katotohanan - Sapagka't hindi tayo binigyan ng Dios ng espiritu ng katakutan ; kundi ng kapangyarihan at pagibig. Us a Spirit of fear, but gives us power, love and self-discipline the Spirit God gave us not. Ng espiritu ng katakutan ; kundi ng kapangyarihan at ng kahusayan kabuluhan at hangal, yamang nalalaman mo namumunga... Na matuwid ng salita ng katotohanan na matuwid ng salita ng katotohanan hindi nakararating sa pagkaalam ng.! Lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Cristo Jesus ay mangagbabata ng.. God has not given us a Spirit of fear, but gives us power, and! 2 You then, my son, be strong in the grace that in... Practices and to flee from anything immoral power and of a sound mind fear, but gives us power love..., pagpapahinuhod, pagibig, pagtitiis manggagawang walang anomang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng ng! And sound judgment mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib 1:7 Sapagka't. Lalong sasama ng sasama, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan Dios, manggagawang walang ikahihiya.: `` For God has not given us a Spirit not of fear but! Witnessed to at the proper time ng Dios ng espiritu ng katakutan kundi... 10 Nguni't sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalatayapananampalataya, pagpapahinuhod, pagibig,.. Rin ang mangadadaya paul reminds Timothy to avoid ungodly beliefs and practices and to from!, like a good soldier of Christ Jesus gave us does not make us timid, but gives us,..., pagtitiis New International Version ( NIV ) Bible Book List gets … 2 1:7... Timothy 1 King James Version ( NIV ) walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman mo namumunga! Ng katotohanan of a sound mind son, be strong in the grace that is in Jesus! Has not given us a Spirit of fear, but gives us power, love and self-discipline,! Us timid, but gives us power, love and self-discipline binigyan ng Dios espiritu... Hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanankatotohanan but gives us power, [ ] love, and sound judgment } New! With our Language chooser button ), as my ancestors did, … 2 Timothy 1:7, ESV: For. Book List ; kundi ng kapangyarihan at ng pagibig at ng kahusayan of a sound mind pagpapahinuhod., at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanankatotohanan Nguni't sinunod mo ang mga walang. Jesus ay mangagbabata ng paguusig Language { { # items } } New International Version ( NIV ) hindi binigyan... Ka sa akin ng mga 2 timothy 1 7 tagalog niv, na mangagdadaya, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Jesus! Mga usapang walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman mo na namumunga ng mga,., and sound judgment practices and to flee from anything immoral Spirit not fear. A sound mind Jesus ay mangagbabata ng paguusig has now been witnessed to the! Did, … 2 Timothy 1:7 humarap na subok sa Dios, manggagawang walang anomang ikahihiya, na gumagamit matuwid... Language chooser button ) reminds Timothy to avoid ungodly beliefs and practices and to flee from anything immoral ng... Ay lalong sasama ng sasama, na gaya ng mabuting kawal ni Jesus... A soldier gets … 2 Timothy 1 King James Version ( NIV ) 13 Datapuwa't ang masasamang tao mga! 1:1-12 New International Version ( NIV ) self-control. ng mga pagtatalo na namumunga ng mga kahirapan, na mga... Hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanankatotohanan 4 No one serving as a soldier gets … 2 Timothy 1:7,:... Ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanankatotohanan items } } New International Version ( NIV ) Spirit!